Skip to content
Onze beleidsverklaring

BOBgroep bestaat uit een groep bedrijven die zich richten op ontwerp, inrichting, ontwikkeling en bouw van vastgoed. De werkzaamheden richten zich met name op het gebied van woningbouw en utiliteitsbouw in de segmenten:

 • Nieuwbouw en Verbouw;
 • Renovatie en Restauratie;
 • Service en Onderhoud.

BOBgroep beheerst het gehele bouwproces, van initiatief tot oplevering. Op elk moment kan er ingestapt worden in dit proces, afhankelijk van de wens van onze opdrachtgevers. Onze kracht ligt bij het voeren van de totale coördinatie, projectvoorbereiding, werkvoorbereiding, inkoop en uitvoering. Dit doen wij met onze eigen mensen en met onderaannemers die hun eigen deskundigheid in brengen. In alle fasen van het bouwproces kunnen onze opdrachtgevers rekenen op deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid van directie en werknemers van BOBgroep.

Onze opdrachtgevers weten ons te vinden vanuit:

Professionele markt:

 • architecten;
 • beheermaatschappijen;
 • beleggers;
 • projectontwikkelaars;
 • woningbouwverenigingen;
 • woningstichtingen.

Zakelijke markt:

 • bedrijven;
 • onderwijsinstellingen;
 • overheid.

Particulieren.

Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu (KAM)

BOBgroep wil de KAM (gerelateerde) risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering in kaart brengen, beheersen en waar mogelijk verminderen. Het kwaliteitsmanagement richt zich op een verbetering van de totale organisatie door het ontwikkelen en implementeren van strategieën en processen, het instrueren van medewerkers en het inzetten van middelen.

Organisatie

Het beheersen van de bedrijfsprocessen, het tenminste voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving, het verminderen van de risico’s en het continu verbeteren van de prestaties richting onze belanghebbenden is een verantwoordelijkheid van alle medewerkers van BOBgroep. De onderlinge werkafspraken, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn organisatorisch verankerd in het KAM-systeem. Het beleid is erop gericht de prestaties continu te verbeteren en de risico’s te verminderen, rekening houdende met de bedrijfseconomische randvoorwaarden die door het management worden gesteld.

Om het beleid te realiseren worden in het jaarwerkplan doelstellingen omschreven, acties gepland en middelen gereserveerd. Risicovolle en belastende bedrijfsprocessen voor de KAM-aspecten worden zorgvuldig beheerst door een stelsel van werkafspraken, controle momenten, metingen en monitoren.

Bij de reguliere KAM Directiebeoordeling wordt geëvalueerd in hoeverre deze doelstellingen zijn gerealiseerd. Indien gewenst wordt tot corrigerende c.q. preventieve acties besloten.

Eén lid van de directie is aangesteld als KAM directievertegenwoordiger. Deze draagt zorg voor handhaving van het KAM-systeem in al haar facetten en bevordert, samen met de kwaliteitsmanager, het KAM-bewustzijn en de pro-activiteit ten aanzien van het continu verbeteren bij de medewerkers.

Kwaliteit

BOBgroep wil o.a. bekend staan als een partner die garant staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Kwaliteit van dienstverlening en van product vinden wij belangrijk. Om dit te behalen, investeren wij in trainingen en opleidingen van ons personeel, delen wij kennis met elkaar en werken wij veel samen met partners waarmee een lange duurzame relatie is opgebouwd. Deze werkwijze is vastgelegd in ons KAM kwaliteitssysteem, welke is opgezet conform de ISO 9001 norm en wordt zo nodig verbeterd op basis van praktijkervaringen en resultaten uit interne- en externe audits.

Arbeidsomstandigheden

BOBgroep wil persoonlijk letsel en/of materiële schade voorkomen. Veiligheid voor haar werknemers, partners en omgeving op en rondom de projecten vinden wij een zeer belangrijk onderdeel. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de arbeids- en milieuomstandigheden een belangrijke randvoorwaarde.

Milieu

BOBgroep vindt het verantwoord omgaan met mens, milieu en omgeving uitermate belangrijk en spant zich dan ook in om de belangen van het economisch verantwoord, duurzaam en milieubewust bouwen te verenigen.

Bij het streven naar continue verbetering van alle zaken m.b.t. kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu ondersteunt BOBgroep de doelstellingen van de PEFC- en FSC-organisaties om de bossen duurzaam te beheren en illegale houtkap te voorkomen. BOBgroep geeft voorkeur aan leveranciers die aantoonbaar producten uit duurzaam beheerd bos kunnen leveren. In dit kader erkennen wij PEFC en FSC door middel van onze STIP-certificering.

Middels ons milieumanagementsysteem, conform ISO 14001 norm, willen wij onze verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het milieu. Daarom vinden wij het belangrijk de milieurisico’s als gevolg van onze activiteiten te beheersen en willen wij nastreven onze prestaties te verbeteren ten aanzien van het beschermen van het milieu.

Het KAM beleid is regulier opgenomen binnen het KAM-systeem en wordt tevens periodiek kenbaar gemaakt aan alle medewerkers van BOBgroep.

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven.

Doelstellingen

Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd en geëvalueerd. Deze jaardoelen vormen een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.

 

Namens de directie van BOBgroep,

Ir. M. Ouwerkerk
Den Haag, 1 juli 2022

Back To Top